koszyk 0 PLN
aby otrzymać darmową dostawę brakuje Ci jeszcze 199.00 PLN

www.womanonline.pl www.womanonline.pl www.womanonline.pl www.womanonline.pl www.womanonline.pl www.womanonline.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO womanonline.pl

Regulamin określa zasady zawierania oraz wykonywania umów sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego
womanonline.pl, prawa i obowiązki sprzedawcy i Klienta oraz zasady postępowania reklamacyjnego.

Złożenie zamówienia w Sklepie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

I. STRONY UMOWY
1.Sklep internetowy womanonline.pl znajdujący się pod adresem http://www.womanonline.pl (zwany dalej Sklepem), prowadzony jest przez firmę womanonline.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy Al. Juliusza Słowackiego 40/4 30-018 Kraków, NIP: 6772370993, REGON: 122658200 wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Kraków-Śródmieście w Krakowie pod numerem KRS: 0000433006 (zwany dalej Sprzedawcą).
2.Kupującym, korzystającym z usług Sklepu może być osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych (zwany dalej Klientem).
II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SKLEPU
1. Sprzedawca poprzez Sklep prowadzi sprzedaż towarów z zakresu odzież, wyroby tekstylne.
2. Strona internetowa Sklepu umożliwia składanie zamówień na towar wyszczególniony na stronie.
3. Wszystkie towary oferowane w Sklepie są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych oraz prawnych. Wszystkie towary zostały wprowadzone do obrotu na rynek Polski legalnie.
4. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a są jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy (zgodnie z art. 71 k.c.).
III. WARUNKI ZAMÓWIENIA
1. Warunkiem składania zamówień poprzez Sklep jest wypełnienie formularza rejestracyjnego i założenie konta przez Klienta w Sklepie. W trakcie rejestracji Klient podaje następujące dane: adres email, hasło lub skorzystanie z opcji „Zakupy bez potrzeby zakładania konta” wówczas klient podaje następujące dane: email, imię nazwisko, adres wysyłki, numer telefonu.
2. Podanie przez Klienta danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie tych danych uniemożliwia dokonanie przez Klienta zakupów w Sklepie.
3. Warunkiem skutecznej rejestracji Klienta w Sklepie jest wyrażenie przez niego zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie wskazanym w niniejszym Regulaminie oraz Polityce Prywatności, a także wyrażenie zgody na otrzymywanie od Sprzedawcy informacji handlowych określonych w Regulaminie i Polityce Prywatności. Wyrażenie zgody przez Klienta jest dobrowolne, jednak nie udzielenie jej w powyższym zakresie uniemożliwia założenie konta przez Klienta na stronie Sklepu.
4. W momencie składania zamówienia Klient podaje dodatkowo na formularzu zamówienia następujące dane: imię, nazwisko, adres dostarczenia, telefon kontaktowy, adres email.
5. Zamówienie zostanie zrealizowane tylko w wypadku prawidłowego wypełnienia przez Klienta formularza adresowego zamówienia, w szczególności wskazując formę płatności oraz sposób dostawy.
6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo anulowania zamówienia w przypadku, gdy formularz zamówienia zostanie przez Klienta niepoprawnie lub niekompletnie wypełniony, bądź gdy zamówienie wzbudza wątpliwości pod względem wiarygodności zawartych w nim danych.
7. Dokonując zakupu bądź rejestracji Klient wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie przez Sprzedawcę danych osobowych Klienta w celu i w zakresie potrzebnym dla wykonania przez Sprzedawcę zamówienia (tj. w szczególności dla dostarczenia Klientowi przesyłki i dokonania rozliczeń), a za zgodą Klienta także w celu przekazywania informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.) o nowych produktach, akcjach promocyjnych Sprzedawcy lub jego partnerów.
8. Klient ma prawo swobodnego dostępu (wglądu) do swoich danych osobowych, prawo ich uzupełniania, uaktualniania, prostowania, a także prawo żądania zaprzestania ich przetwarzania i ich usunięcia z bazy danych, co należy zgłosić do administratora danych, w formie pisemnej.
9. Administratorem danych osobowych Klientów jest womanonline.pl Sp. z o.o. al. Juliusza Słowackiego 40/4, 30-018 Kraków. Nip 6772370993.
10. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133 poz. 883) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom trzecim. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych Klienta oraz ich ochrony zawarte są w Polityce prywatności, stanowiącej integralną część niniejszego Regulaminu.
IV. CENA
1. Wszystkie ceny podane na stronie internetowej Sklepu są podawane w polskich złotych (PLN) i są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
2. Ceną wiążącą dla stron jest cena podana przy towarze w chwili złożenia zamówienia.
3. Na wszystkie zamówione w Sklepie towary Sprzedawca wystawia paragony fiskalne lub na życzenie Klienta faktury VAT.
4. Złożenie zamówienia przez Klienta jest równoznaczne z upoważnieniem Sprzedawcy do wystawienia faktury VAT bez konieczności uzyskania podpisu Klienta.
5. Podane ceny towarów nie zawierają kosztów dostawy, który zależy od sposobu jej realizacji. Koszt ten jest ustalany podczas składania zamówienia lub uzgadniany z Klientem indywidualnie. Koszty dostawy obciążają Kupującego. Towar dostarczany jest jedynie na terenie Polski.
6. Za zamówione produkty Klient może zapłacić przy odbiorze przesyłki lub w formie przedpłaty na konto bankowe lub za pomocą karty kredytowej. Sposobu płatności Klient dokonuje w momencie składania zamówienia.
Klient może wybrać formę płatności spośród form płatności wskazanych w formularzu zamówienia.
7. Numer zamówienia zawarty jest w wysyłanym do Klienta mailu potwierdzającym złożenie zamówienia. Numer zamówienia pozwala Klientowi na sprawdzanie stanu realizacji zamówienia.
8. Sprzedawca zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji zamówienia w sytuacji, gdy podana cena towaru będzie nieprawidłowa w skutek błędnego działania systemu informatycznego.
9. Klient może otrzymać rabat na produkty sprzedawane w Sklepie. Rabaty te nie podlegają łączeniu z oferowanymi aktualnie w sklepie.
V. ZAMÓWIENIE
1. Zamówienia można składać przez całą dobę poprzez stronę internetową Sklepu.
2. Sprzedawca przyjmuje zamówienie do realizacji po sprawdzeniu dostępności zamawianego towaru w magazynie.
3. Zamówienia realizowane są według kolejności złożenia.
4. Sprzedawca potwierdza przyjęcie zamówienia w ciągu 8 godzin roboczych (za godziny robocze rozumie się godziny pomiędzy 8.00-16.00 w dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) od chwili złożenia zamówienia przez Kupującego. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia następuje poprzez wysłanie do Kupującego wiadomości drogą mailową na adres podany przy rejestracji z informacją o zaakceptowaniu zamówienia przez Sprzedawcę.
5. W momencie potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia zamówienia Klienta do realizacji dochodzi do przyjęcia oferty i zawarcia umowy sprzedaży na odległość pomiędzy Sprzedawcą a Klientem.
6. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 14.00, w soboty oraz w niedziele i święta będą rozpatrywane przez Sprzedawcę kolejnego dnia roboczego.
7. W szczególnych przypadkach Sprzedawca zastrzega sobie prawo nieprzyjęcia zamówienia.
8. Warunkiem zrealizowania zamówienia jest dostępność towaru w magazynie Sklepu. W przypadku niedostępności części lub wszystkich zamówionych towarów, Klient zostanie poinformowany drogą mailową i proszony o decyzję w sprawie dalszej realizacji. Dalsze działanie może polegać na anulowaniu całego zamówienia, zgodzie Klienta na niepełne zrealizowanie zamówienia bez brakujących towarów, dłuższe oczekiwanie na realizację zamówienia w całości lub wybór przez Klienta innego towaru w miejsce brakującego.
9. W sytuacji gdy zamówienie nie zostanie zrealizowane z winy Klienta, tj. w szczególności w przypadku nieuzasadnionej odmowy odbioru zamówionego towaru przez Klienta lub wskutek podania przez niego błędnego adresu Sprzedawca jest uprawniony do obciążenia Klienta kosztami poniesionymi w związku z realizacją zamówienia oraz całkowitymi kosztami transportu towaru (także powrotnego).
VI. CZAS REALIZACJI
1. Czas realizacji zamówienia wynosi od 2 do 7 dni roboczych i jest zależny od dostępności towaru oraz wybranej przez Klienta opcji dostawy.
2. Na całkowity czas realizacji zamówienia składa się czas na skompletowanie zamówionych produktów oraz czas dostawy.
3. W szczególnych wypadkach (np. niedostępność towaru) czas realizacji zamówienia może ulec wydłużeniu, o czym Sprzedawca niezwłocznie powiadomi Klienta.
VII. ODSTĄPIENIE OD UMOWY
1. Klient dokonujący zakupu jako konsument (osoba fizyczna, która nabywa towar w celu niezwiązanym z działalnością gospodarczą), który zawarł umowę na odległość za pośrednictwem Sklepu, może od umowy tej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 10 dni od dnia wydania mu towaru stanowiącego przedmiot umowy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie do Sprzedawcy, przed jego upływem, odpowiedniego oświadczenia.
2. W razie skutecznego odstąpienia od umowy jest ona uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony od wszelkich zobowiązań. Zwrot towaru powinien nastąpić niezwłocznie wraz z wysłaniem oświadczenia o odstąpieniu albo oddzielnie - nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia wysłania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Zwracany towar powinien znajdować się w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Konsument powinien zwrócić towar w takim składzie ilościowym i jakościowym, z zastrzeżeniem zdania poprzedniego, jaki otrzymał. Klient powinien odpowiednio zapakować zwracany towar i na własny koszt dostarczyć go do firmy Sprzedawcy pod adres: womanonline.pl Sp. z o.o. al. Juliusza Słowackiego 40/4, 30-018 Kraków po uprzednim poinformowaniu Sprzedawcy o zamiarze nadania przesyłki drogą mailową lub telefoniczną.
3. Zwrot kwoty należnej za zwrócony towar wraz z kosztami wysyłki towaru do konsumenta poniesionymi przez Klienta (w wysokości kosztów dostawy standardowej) następuje po sprawdzeniu stanu towaru oraz kompletu dołączonych dokumentów i akcesoriów, w ciągu 14 dni od dnia odstąpienia konsumenta od umowy.
4. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach:
a) świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,
b) świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub, których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu.
VIII. REKLAMACJE
1. Jeżeli zakup dokonywany jest przez Klienta będącego konsumentem, wówczas zgodność sprzedanego towaru z umową objęta jest odpowiedzialnością Sprzedawcy na zasadach uregulowanych w przepisach ustawy z dnia 27 lipca 2002r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2002r. Nr 141 poz.1176 z późn. zm.).
2. Przed odebraniem przesyłki z poczty lub od kuriera Klient ma obowiązek sprawdzić, czy opakowanie przesyłki nie uległo uszkodzeniu w transporcie oraz czy przesyłka jest kompletna. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń, nie należy przyjmować przesyłki i w obecności osoby dostarczającej przesyłkę dokonać jej otwarcia i ewentualnie sporządzić protokół szkody, a następnie skontaktować się jak najszybciej ze Sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy.
3. W przypadku sprzedaży towarów konsumpcyjnych (tj. sprzedaży dokonywanej na rzecz Klienta będącego osobą fizyczną, która nabywa towar w celu niezwiązanym z działalnością gospodarczą):
a) Sprzedawca odpowiada wobec Klienta, jeżeli towar konsumpcyjny w chwili jego wydania jest niezgodny z zawartą umową,
b) Sprzedawca odpowiada za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania towaru Klientowi; termin ten biegnie na nowo w razie wymiany towaru,
c) Klient traci uprawnienia do żądania naprawy lub wymiany towaru na nowy albo do żądania obniżenia ceny towaru lub do odstąpienia od umowy, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową nie zawiadomi o tym Sprzedawcy,
d) Sprzedawca nie odpowiada za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową, gdy Klient o tej niezgodności wiedział lub, oceniając rozsądnie, powinien był wiedzieć.
4. W przypadku niezgodności towaru z umową, reklamowany towar wraz z pismem opisującym stwierdzone niezgodności oraz sposób realizacji reklamacji, należy odesłać na adres Sklepu, wcześniej zawiadamiając o tym fakcie Sprzedawcę.
5. W przypadku terminowego i prawidłowego złożenia reklamacji Klient może w pierwszej kolejności żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów, przy czym przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru zgodnego z umową oraz rodzaj i stopień stwierdzonej niezgodności, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie naraziłby Klienta inny sposób zaspokojenia.
Jeżeli z podanych wyżej przyczyn Klient nie może żądać naprawy ani wymiany albo jeżeli Sprzedawca nie zdoła uczynić zadość takiemu żądaniu w odpowiednim czasie lub gdy naprawa albo wymiana narażałaby Klienta na znaczne niedogodności, Klient ma prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo odstąpić od umowy - od umowy nie może on jednak odstąpić, gdy niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową jest nieistotna - w takim wypadku Klient może jedynie dochodzić innych roszczeń (tj. wymiany lub naprawy, a w następnej kolejności obniżenia ceny towaru).
6. W terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedawcę reklamacji Klienta dotyczącej niezgodności towaru z umową, Sprzedawca powinien rozstrzygnąć reklamację i udzielić Klientowi odpowiedzi w przedmiocie jej uwzględnienia lub nieuwzględnienia. W przypadku uznania przez Sprzedawcę reklamacji zostanie Kupującemu wskazany proponowany przez Sprzedawcę sposób i tryb postępowania przy jej realizacji - w takim przypadku Sprzedawca ponosi również koszty transportu reklamowanego towaru. W razie odmowy uznania reklamacji Klientowi zostanie przekazane uzasadnienie odmowy.
7. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z korzystania z towaru w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem.
8. Zwroty, wymiany, reklamacje prosimy wysyłać na adres: womanonline.pl Sp. z o.o. al. Juliusza Słowackiego 40/4, 30-018 Kraków Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.
9. W przypadku gdy stroną kupującą nie jest konsument, strony wyłączają odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne towaru (art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego)
IX. PRAWA AUTORSKIE
Zawartość strony internetowej Sklepu oraz nazwa podlegają ochronie prawnej. Opisy, zdjęcia i inne elementy tworzące serwis na stronie internetowej Sklepu stanowią własność Sprzedawcy lub zostały wykorzystane za zgodą podmiotów uprawnionych. Kopiowanie i rozpowszechnianie jakichkolwiek materiałów ze strony Sklepu jest zabronione.
X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002r. Nr 144 poz.1204 z późn.zm.) Sprzedawca informuje, że aby móc korzystać ze strony internetowej Sklepu komputer Klienta i jego oprogramowanie powinny spełniać następujące wymagania: komputer z dostępem do Internetu, z systemem operacyjnym umożliwiającym uruchomienie przeglądarki internetowej w wersji umożliwiającej prawidłowe przeglądanie towarów oraz składanie zamówień.
2. Zgodnie z przepisami wyżej wskazanej ustawy Sprzedawca informuje, że umieszczanie przez Klienta na stronie internetowej Sklepu jakichkolwiek informacji o charakterze bezprawnym lub informacji naruszających dobre obyczaje, jest zakazane.
3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za treści reklamowe (ogłoszenia, informacje o promocjach) umieszczane przez partnerów na stronie internetowej Sklepu.
4. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy obowiązującego prawa, w tym przepisu Kodeksu Cywilnego oraz ustaw szczególnych.
5. Sklep jest uprawniony do zmiany niniejszego Regulaminu. Klient będzie uprzedzony o każdorazowej zmianie Regulaminu.