koszyk 0 PLN
aby otrzymać darmową dostawę brakuje Ci jeszcze 199.00 PLN

www.womanonline.pl www.womanonline.pl www.womanonline.pl www.womanonline.pl www.womanonline.pl www.womanonline.pl

Konkurs
„Uzbieraj stówkę i wygraj gotówkę”
Zasady w skrócie
Zgłaszasz się do konkursu
Wysyłasz mail na konkurs@womanonline.pl z klauzulą
„biorę udział w zabawie, zapoznałem się z regulaminem konkursu
„Uzbieraj stówkę i wygraj gotówkę” + imię, nazwisko i wiek
Otrzymujesz niepowtarzalny kod rabatowy na zakupy w WOMANonline.pl
Otrzymasz go mailem zwrotnym, wraz z dostępem do panelu konkursowego, gdzie widzisz ilość swoich punktów
Polecasz sklep.
Klienci dzięki Tobie kupują z rabatem 15%.
Każde 10 zł zakupów klientów z użyciem Twojego kodu rabatowego daje Ci 1 punkt konkursowy.
Każde 100 punktów daje Ci 100 zł Nagrody.
Konkurs trwa do końca czerwca 2014.
Zwycięzcy otrzymają nagrody do 21 lipca 2014
pełny regulamin poniżej…

REGULAMIN KONKURSU

„Uzbieraj stówkę i wygraj gotówkę”

Niniejszy Regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa warunki uczestnictwa w konkursie pod nazwą: „Uzbieraj stówkę i wygraj gotówkę” (zwany dalej Konkursem)

I.ORGANIZATOR
1. Organizatorem Konkursu jest: womanonline.pl Sp. z o.o. al. Juliusza Słowackiego 40/4, 30-018 Kraków NIP 6772370993 KRS 0000433006 Regon 122658200 zwana dalej Organizatorem.
2. Konkurs prowadzony jest w celu promocji usług własnych Organizatora, w szczególności prowadzonego przez Organizatora Sklepu internetowego womanonline.pl (zwany dalej Sklepem), oraz Usług Firm umieszczających reklamę w portalu womanonline.pl (zwanych dalej Patroni Konkursu).
3. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową ani zakładem wzajemnym w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 09.201.1540 ze zm.).
II. UCZESTNICY KONKURSU
1. Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie osoba, która przejdzie proces rejestracyjny polegający na zgłoszeniu swojej kandydatury drogą elektroniczną na adres konkurs@womanonline.pl. W informacji zwrotnej uczestnik konkursu otrzyma przypisany do niego kod rabatowy, adres panelu do sprawdzania ilości punktów konkursowych, oraz hasło do logowania. W konkursie mogą brać udział osoby pełnoletnie, oraz osoby od 16go roku życia za zgodą prawnego opiekuna. Skan zgody powinien być załączony w zgłoszeniu do konkursu, oryginał zgody powinien być dosłany pocztą w ciągu 7 dni roboczych na adres organizatora konkursu. Brak spełnienia tego warunku uniemożliwia uczestniczenie w konkursie.
2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele Organizatora, członkowie ich najbliższej rodziny oraz inne osoby biorące udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu. Pod pojęciem najbliższej rodziny rozumie się wstępnych, zstępnych oraz rodzeństwo.
3. Uczestnik konkursu przystępując do udziału w Konkursie oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem i akceptuje wszystkie jego postanowienia.
4. Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie podanych przez nich danych osobowych na potrzeby przeprowadzanego przez Organizatora Konkursu w zakresie określonym niniejszym Regulaminem.
5. Uczestnictwo w Konkursie, w tym w szczególności podanie do wiadomości Organizatora danych osobowych oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby Konkursu ma charakter dobrowolny, lecz ich brak uniemożliwia wzięcie udziału w Konkursie.
6. Uczestnicy konkursu, którzy uzyskają w konkursie nagrody będą zobowiązani do podania następujących danych: adres zameldowania, numer rachunku bankowego na który ma być przekazana nagroda, Pesel, Numer i serię dowodu osobistego. Wszystkie te dane są potrzebne do przekazania nagrody na konto, oraz na odprowadzenie podatku od wygranych.
III. CZAS TRWANIA KONKURSU
1. Konkurs rozpocznie się dnia 22 lutego 2014 roku o godzinie 00.01 i trwać będzie do 30 czerwca 2014 roku do godziny 24.00 Organizator w uzasadnionej sytuacji zastrzega sobie możliwość skrócenia lub przedłużenia czasu trwania Konkursu.
2. Konkurs odbywać się będzie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
3. W przypadku dużej ilości zgłoszeń Organizator zastrzega sobie prawo do ograniczenia ilości uczestników konkursu.
IV. ZASADY KONKURSU
1. Zgłoszenie kandydatury następuje drogą elektroniczną na adres konkurs@womanonline.pl
2. Uczestnik w zgłoszeniu podaje swoje imię i nazwisko oraz wiek. W treści email powinien potwierdzić, że zapoznał się z regulaminem konkursu umieszczając klauzulę: zapoznałem/am się z regulaminem konkursu „Uzbieraj stówkę i wygraj gotówkę”
3. Uczestnik może wysłać wyłącznie jedno zgłoszenie konkursowe podczas całego okresu trwania Konkursu.
4. Uczestnik konkursu otrzymuje od organizatora unikalny, przypisany do niego kod rabatowy na zakupy w sklepie www.womanonline.pl.
5. Uczestnik poleca sklep internetowy Organizatora i swój kod rabatowy.
6. Kupujący w sklepie po wpisaniu kodu rabatowego Uczestnika otrzymują rabat w wysokości 15%. Kod należy wpisać na końcu zakupów w koszyku i uruchomić go przyciskiem „przelicz”.
7. Osoby kupujące w sklepie z użyciem unikalnego kodu Uczestnika naliczają mu punkty konkursowe.
8. Każde 10 zł wydane przez kupującego (po użyciu unikatowego przypisanego do Uczestnika kodu rabatowego) daje 1 pkt konkursowy. Koszty przesyłek nie naliczają punktów.
9. Każde pełne 100 punktów zgromadzone na koncie Uczestnika zostanie zamienione na 100 zł nagrody. Oznacza to że nagroda może być jedynie wielokrotnością kwoty 100 zł (np. 100 zł 200 zł itd.). Nie ma maksymalnego ograniczenia nagrody.
10. Uczestnik konkursu otrzyma dostęp do panelu konkursowego w którym, po zalogowaniu się będzie mógł sprawdzić stan swoich punktów
11. Punkty nie są naliczane w przypadku gdy nie dojdzie do transakcji. Punkty zostaną odjęte gdy klient zwróci zakup.
V. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU
1. Po zakończeniu czasu trwania Konkursu Organizator na podstawie danych zebranych przez system informatyczny ustali wysokość nagrody dla Uczestnika.
2. Nagrody zostaną przekazane na konta zwycięzców do 21.07.2014
3. Warunkiem wydania Nagrody jest pobranie od zwycięzcy Konkursu przez Organizatora, jako płatnika podatku, odpowiedniej kwoty w celu opłacenia zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 10% wartości Nagrody stosownie do obowiązujących przepisów podatkowych (art. 30 ust. 1 pkt. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). Zdobywca Nagrody wyraża zgodę na potrącenie zryczałtowanego podatku dochodowego z pieniężnej części nagrody.
4. Nagroda nie może zostać przekazana osobie trzeciej.
5. Ponieważ wartość Nagród Dodatkowych przewidzianych w Konkursie nie przekracza kwoty 760 zł, ich otrzymanie nie podlega podatkowi od osób fizycznych zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt. 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
5. O sposobie realizacji nagrody Organizator poinformuje zwycięzców drogą mailową na adres email podany przez Zgłaszającego podczas rejestracji.
6. Zgłaszający uprawniony do otrzymania nagrody powinien potwierdzić chęć jej uzyskania w terminie 7 dni , pod rygorem utraty prawa do nagrody.
VI. REKLAMACJE
1. Reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu przez Organizatora Uczestnicy powinni zgłaszać na piśmie na adres siedziby Organizatora, w czasie trwania Konkursu, najpóźniej do dnia 14.07.2014 roku. O zachowaniu terminu decyduje data nadania przesyłki. Reklamacje złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
2. Organizator rozpatrzy reklamacje na podstawie Regulaminu, w terminie 14 dni roboczych od daty ich otrzymania. Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest wiążąca i ostateczna.
VII. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
1. Akceptując treść niniejszego Regulaminu i biorąc udział w Konkursie Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych podanych Organizatorowi zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych w następującym zakresie: dla celów zorganizowania i prawidłowego przeprowadzenia Konkursu, sporządzania rankingu Zgłaszających, rozstrzygnięcia Konkursu i zawiadomienia zwycięzców oraz przekazania im nagród, w szeroko pojętych celach marketingowych i promocyjnych towarów i usług oferowanych przez Organizatora, jak również w celach statystycznych, analitycznych oraz nawiązywania kontaktu z właścicielem danych.
2. Organizator oświadcza, że w związku z Konkursem pełni funkcję administratora danych osobowych w rozumieniu wyżej wskazanej ustawy oraz że dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane wyłącznie na potrzeby Konkursu w zakresie i na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie i w przepisach prawa.
3. Uczestnik ma prawo swobodnego wglądu do swoich danych osobowych, prawo do ich uzupełniania, uaktualniania, prostowania, a także prawo żądania zaprzestania ich przetwarzania i ich usunięcia z bazy danych, co należy zgłosić do administratora danych, w formie pisemnej.
VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Regulamin niniejszego Konkursu jest udostępniony w okresie trwania Konkursu w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.womanonline.pl
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania uczestników Konkursu oraz osób trzecich, w szczególności spowodowanych przez przeciążenie serwera lub leżących po stronie administratora sieci internetowej.
3. Organizator nie zwraca kosztów poniesionych przez Uczestników w tworzeniu i realizacji Kampanii.
4. Uczestnik konkursu zobowiązuje się do przestrzegania przepisów prawa i nie naruszania interesów osób trzecich. W razie poniesienia przez Organizatora jakiejkolwiek szkody związanej jego działaniem zobowiązuje się do naprawienia wobec osób trzecich i Organizatora zaistniałej szkody w całości.
5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdą przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
6. W wypadku wątpliwości związanych z wykładnią niniejszego Regulaminu Organizatorowi przysługuje prawo do ostatecznej interpretacji jego postanowień.
7. Organizator zastrzega sobie prawo dokonania zmiany niniejszego Regulaminu w trakcie trwania Konkursu, o czym Uczestnicy zostaną niezwłocznie powiadomieni na stronie www.womanonline.pl